Lokomat je robotický přístroj k nácviku správného stereotypu chůze. Je určen pacientům s trvalým i dočasným postižením dolních končetin. Přístroj Lokomat umožní pomocí ortéz asistovanou chůzi po pohyblivém chodníku pro nemocné děti i pro dospělé pacienty. Výhodou tohoto přístroje je mimo jiné přesně nastavitelná podpora tělesné hmotnosti, která usnadňuje trénink dětí a pacientů s nižší hmotností, a stejně tak automatizované vyzdvižení, díky kterému může přístroj obsluhovat pouze jeden terapeut. Výsledkem je rychlý pokrok díky delšímu a intenzivnějšímu tréninku ve srovnání s manuálně asistovaným tréninkem.

Terapie je postavena na několikanásobném opakování konkrétního pohybu (task-specific training).

Díky poznatkům o neuroplasticitě již víme, že tento způsob učení každodenních úkonů je pro neurologické pacienty
nejefektivnější.

Ukazuje pacientovi cestu – tím, že motůrky robotických ortéz vedou pacientovy kroky, učí ho, jak má chůze vypadat

Pro pacienty, kteří nikdy nezakusili chůzi, je to nepostradatelná pomoc.

Ovlivňuje i senzoriku

Víme, že motorický a senzorický systém jsou propojeny. Když chceme ovlivňovat motoriku, musíme také působit na senzoriku, jinak nedosáhneme kvalitních a udržitelných výsledků.

Umožňuje individuální nastavení zátěže

Závěsný systém Lokomatu umožňuje dávkovat intenzitu tréninku v souladu se zdravotním stavem pacienta a jeho rehabilitačními cíli. Zátěž je tak možné postupně zvyšovat, a posouvat tak pacienta dále v jeho dovednostech.

Je intenzivní a dlouhodobá

Na Neurorehabilitační klinice AXON si můžete zvolit 1 nebo 2hodinovou terapii s přístrojem Lokomat, a to po dobu 3 nebo 4 týdnů, případně déle – podle vlastní volby. Výzkumy ukazují, že pro tvorbu nového návyku je potřeba se dané aktivitě věnovat 21 dní, tedy minimálně tři týdny.
Na míru vytvořený 60 – 120minutový trénink chůze opakovaný každý všední den po dobu několika týdnů výsledky zkrátka přináší!

Dokáže pacienta motivovat

Díky virtuální (resp. augmentované) realitě pacient vidí svůj pohyb na monitoru v různých praktických situacích (např. při kopání do míče, následování zvířete, atd.). Snáze tak vidí smysl svého tréninku a je motivován v něm pokračovat nebo předvést svůj nejlepší možný výkon.

Umožňuje objektivně zhodnotit kvalitu pohybu

Díky senzorům na robotických ortézách dostane ošetřující fyzioterapeut informace o síle, rozsahu či přesnosti pacientova pohybu. Na základě těchto přesných dat pak dokáže terapii pacientovi přizpůsobit tak, aby pro něj byla efektivní.

Pro pacienty

 Jste u nás poprvé?

Pokud jste u nás ještě nebyli a nevíte, zda je terapie určená právě pro vás, můžete
zkonzultovat vhodnost terapie s Mudr. Jarmilou Zipserovou


Průběh objednávání

 • Objednejte se u koordinátorky terapie
 • Vstupní vyšetření u MUDr. Zipserové cca týden před nástupem na terapii – s sebou kartičku pojištěnce, lékařské zprávy
 • Při nástupu na terapii se registrujete na recepci v budově Štětkova (vchod z ulice Marie Cibulkové)
 • Výstupní zprávu obdržíte po skončení terapie

Co si s sebou vzít na terapii

Na terapii si vezměte pohodlné oblečení, které nosíte například na cvičení, a ve kterém se cítíte dobře. Boty nejsou potřeba.​
Přibalte si s sebou také svačinu a něco k pití. Pokud zapomenete, je možné zakoupit u nás na recepci.

Platba terapie

 • Cena je mezi Klientem a Klinikou závazně sjednána ve výši dle ceníku platného v den doručení vyplněné a podepsané přihlášky Klinice.
 • Klientovi je na základě přihlášky se zvolenou terapií péčí vystaven řádný daňový doklad – zálohová faktura ve výši nejméně 25 % celkové ceny terapie dle ceníku.
 • Klient je závazně přihlášen k poskytování terapie teprve po zaplacení této zálohy. O přijetí platby bude Klinika Klienta neprodleně informovat na jeho email uvedený v přihlášce.
 • Na doplatek 75 % celkové ceny terapie bude vystaven řádný daňový doklad – zúčtovací faktura, kterou je Klient povinen uhradit ve splatnosti 10 dnů od vystavení faktury, nejpozději však ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů před plánovaným dnem zahájení terapie, pokud není s vedením Kliniky písemně dohodnuto jinak nebo pokud se Klient přihlásil do programu Transparentní účet
 • Lze uhradit terapii třetí stranou – úhrada od sponzora, nadace (darovací smlouvu vystavíme)

Storno terapie

Pokud Klient zruší celou terapii:

 • ​ více než 30 dní před dnem zahájení terapie dohodne se Klinika s Klientem na vrácení 100 % uhrazené ceny terapie anebo na poskytnutí náhradní terapie ve stejném rozsahu v náhradním termínu a za stejnou cenu
 • méně než 30 dnů před dnem zahájení terapie, bude Klientovi účtován storno poplatek ve výši 25 % z celkové ceny terapie;
 • méně než 30 dnů před dnem zahájení terapie z důvodu nemoci Klienta doložené lékařským potvrzením, poskytne Klinika Klientovi náhradní terapii ve stejném rozsahu v náhradním termínu a za stejnou cenu;